Conference

Article
ความเป็นไปได้ในการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มระดับครัวเรือนเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน
Conference
การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-