Conference

Article
การศึกษาค่าสีและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-