Conference

Article
การตกแต่งผ้าเรยอนด้วยชันสนเพื่อต้านน้ำและสิ่งสกปรก
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-