Conference

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
ชาติ
1 กุมภาพันธ์ 2018
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-