Conference

Article
การปรับปรุงกระบวนการบรรจุน้ำผลไม้พร้อมดื่ม
Conference
การประชุมวิชาการวิศวรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 (ISBN: 9789746257947)
Class
ชาติ
Date
23 มีนาคม 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
_
Related Link
-