Conference

Article
สมบัติทางกายภาพของกลุ่มเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเปลือกข้าวโพดหวาน
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-