Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนการเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางจากรถยนต์สู่รถไฟฟ้าและระยะทางเข้าถึงสถานี กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 56 (ISBN: 9786162784347)
Class
ชาติ
Date
30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.annualconference.ku.ac.th/images/annual56/coverCD-proceeding.jpg