Conference

Article
การจัดการกำไรระหว่างระยะเวลาการห้าม ขายหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัทที่เสนอขายหุ้นใหม่แก่สาธารณชนเป็นครั้งแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS ครั้งที่ 7 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Class
ชาติ
Date
30 มิถุนายน 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-