Conference

Article
การศึกษาปริมาณการยืดตัวของเหล็กเสริมจากการทดสอบกำลังรับแรงดึง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203471 ชื่อวิชา Highway Engineering,1 พ.ย. 2017 - 1 พ.ค. 2018

แสดงความคิดเห็น

(0)