Conference

Article
ปัญหาและข้อจำกัดในการจัดการอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมข้ามชาติอาเซียน กรณีศึกษา การจัดการการค้างาช้างผิดกฎหมาย
Conference
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 10
Class
ชาติ
Date
16 ธันวาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-