Conference

Article
แบบจำลองอุปกรณ์คัปปลิ้งแสงเซอร์เฟสพลาสมอนิกโพลาริตอน
Conference
ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (ISBN: 9786162784071)
Class
ชาติ
Date
26 พฤศจิกายน 2017
Location
อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-