Conference

ประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 5 ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร (ISBN: 9786162784071)
ชาติ
26 พฤศจิกายน 2017
อ.เมือง สกลนคร ประเทศไทย
-