Conference

Article
ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI และ KWDL เรื่อง เซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Conference
การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตร์ศึกษา ครั้งที่ 4 "นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน"
Class
ชาติ
Date
3 กุมภาพันธ์ 2018
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-