Conference

Article
การกระตุ้นความงอกของเมล็ดพันธุ์สนดำญี่ปุ่น (Pinus thunbergii Parl.) ด้วยสารละลายกรดจิบเบอเรลลิก
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162784262)
Class
ชาติ
Date
1 กุมภาพันธ์ 2018
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-