Conference

Article
การขาดน้ำที่กระตุ้นด้วยสารพีอีจีมีผลต่อการตอบสนองทางสรีรวิทยาของพริกขี้หนูพันธุ์เทวี 60
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (ISBN: 9786164430853)
Class
ชาติ
Date
14 - 16 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-