Conference

Article
การประยุกต์ใช้เทคนิค LC-MS/MS ในการศึกษาการเคลื่อนย้ายโปรตีนของไวรัสที่มีผลต่อการแสดงอาการของพืช
Conference
การประชุมวิชาการอารักขาพืช ครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
21 - 23 พฤศจิกายน 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)