Conference

Article
ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับการวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุง
Conference
การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14 (14th KU-KPS Conference, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, Nakhonpathom)
Class
ชาติ
Date
7 - 8 ธันวาคม 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับการวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ลักษณะเชิงสถิติเกี่ยวกับการวางนัยทั่วไปของตัวสถิติแคปปาที่ถูกปรับปรุง แหล่งทุน :สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2016 - 30 ก.ย. 2017