Conference

Article
การวิเคราะห์การลดอุณหภูมิห้องโดย Eco-cooler ด้วยโปรแกรม CFD
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน (ISBN: 9786162784101)
Class
ชาติ
Date
7 - 9 ธันวาคม 2017
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-