Conference

Article
ผลของการตัดแต่งกิ่ง ควั่นกิ่ง และฉีดพ่นโมโนโพแทสเซียมฟอสเฟตต่อการออกดอกติดผลลิ้นจี่พันธุ์ค่อม
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
29 - 30 พฤศจิกายน 2017
Location
พิษณุโลก ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-