Conference

Article
การลดความเค้นหนาแน่นของแผ่นสี่เหลี่ยมมีรูวงกลม 4 รู ภายใต้แรงดึงตามแนวแกนโดยใช้ระเบียบวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Class
ชาติ
Date
14 ธันวาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-