Conference

Article
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชาวสวนยางในการกำหนดนโยบายยางพารากรณีศึกษาจังหวัดพัทลุง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
29 กันยายน 2017
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-