Conference

Article
การประเมินความรู้ของผู้บริโภคและความปลอดภัยของอาหารปรุงสำเร็จและน้ำมันทอดซ้ำในตลาดนัดเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
8th International Conference on Food Safety, Quality and Policy
Class
นานาชาติ
Date
27 พฤศจิกายน 2017
Location
Dubai สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
DOI
10.4172/2157-7110-C1-074
Related Link
-