Conference

Article
การออกแบบกระบวนการอบรมเยาวชนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา กรณีศึกษา นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
Class
ชาติ
Date
22 - 23 มิถุนายน 2017
Location
บางพลัด กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-