Conference

Article
การประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนรถบรรทุกอ้อยที่เหมาะสม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานรถตัดอ้อย
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
19 - 23 ตุลาคม 2017
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-