Conference

Article
การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อช่วยในการวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา กรณีศึกษา เมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี
Conference
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
19 - 23 ตุลาคม 2017
Location
หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-