Conference

16th Chulalongkorn University Veterinary Conference 2017
นานาชาติ
22 - 24 มีนาคม 2017
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาแบคทีเรียก่อโรคและผลของสารเสริมภูมิคุ้มกันต่อโรคตายเดือนในปลานิลและปลาทับทิม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ระบาดวิทยาของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในปลานิลและปลาทับทิม แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก),14 มี.ค. 2016 - 13 มี.ค. 2017