Conference

Article
ความสัมพันธ์แบบโค้งระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการดำเนินงานทางการเงิน: หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย
Conference
2017 International Symposium on Business and Management - Fall Session (ISBM-Fall 2017)
Class
นานาชาติ
Date
5 - 7 กันยายน 2017
Location
โซล สาธารณรัฐเกาหลี
DOI
-
Related Link
-