Conference

Article
ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
Conference
การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
Class
ชาติ
Date
14 - 15 มิถุนายน 2017
Location
พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

ความหลากชนิดของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าจังหวัดกำแพงเพชร แหล่งทุน :คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์,16 ก.ค. 2018 - 15 ก.ค. 2019
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การใช้ประโยชน์ :การบริหารจัดการงานวิจัย และการจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยในพื้นที่อนุรักษ์,16 ก.ค. 2018 - 20 ก.ย. 2020