Conference

Article
การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของคนงานทำไม้สักด้วยเทคนิค REBA และ AI
Conference
การประชุมวิชาการการยศาสตร์แห่งชาติ 2559 (ISBN: 9786169280101)
Class
ชาติ
Date
15 - 17 ธันวาคม 2016
Location
ปทุมธานี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-