Conference

Article
การชี้บ่งความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราการไหลของสารทำความเย็นผ่านท่อลดความดัน
Conference
การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560
Class
ชาติ
Date
12 - 15 กรกฎาคม 2017
Location
อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-