Conference

Article
ผลของ Forchlorfenuron ต่อการพัฒนาผลและการสุกของกล้วยไข่
Conference
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่11
Class
ชาติ
Date
3 - 4 สิงหาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-