Conference

The 13th Asian Congress on Biotechnology "Bioinnovation and Bioeconomy"
นานาชาติ
23 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017
ขอนแก่น ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็งและการทำบริสุทธิ์ของเปปไทด์ออกฤทธิ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th ACB ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell,28 ก.ค. 2017 - 30 ก.ค. 2017