Conference

Article
Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell
Conference
The 13th Asian Congress on Biotechnology "Bioinnovation and Bioeconomy"
Class
นานาชาติ
Date
23 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ต้านมะเร็งของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากต้นดองดึงและเหงือกปลาหมอต่อการเหนี่ยวนำโปรแกรมการตายของเซลล์มะเร็งและการทำบริสุทธิ์ของเปปไทด์ออกฤทธิ์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01402599 ชื่อวิชา Thesis,2 ม.ค. 2017 - 30 มิ.ย. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13th ACB ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : Protein Hydrolysates and Partial Purified Peptides on Viability and Apoptosis of Liver Cancer Cell,28 ก.ค. 2017 - 30 ก.ค. 2017