Conference

Article
ประเพณีกำฟ้า : การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวไทยพวนจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นผลกระทบจากการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
Class
ชาติ
Date
29 มิถุนายน 2017
Location
อ.หัวหิน จ.เพชรบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-