Conference

Article
ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการ PROMPTPAY
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 9
Class
ชาติ
Date
29 - 30 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-