Conference

Article
คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อโทรศัพท์มือถือตราสินค้า Apple ในเขตกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting
Class
ชาติ
Date
27 - 28 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-