Conference

Article
ผลของวัสดุชีวมวลร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณสมบัติเชิงกลของยางคอมโพสิตสำหรับกระถางชำ
Conference
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2560
Class
ชาติ
Date
22 - 23 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-