Conference

Article
พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สำหรับป้องกันและรักษาโรคท้องเสียในสุกรของเกษตรกรในประเทศกัมพูชา
Conference
การประชุมทางวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 The 5th Annual National Conference on Business and Accounting
Class
ชาติ
Date
27 - 28 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-