Conference

Article
การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED
Conference
การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 Proceedings o f the 2 RMUTP Conference o f Engineering and Technology
Class
ชาติ
Date
19 พฤษภาคม 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)