Conference

Article
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้วิชาสุขภาพผู้บริโภค โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
Conference
การประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการแห่งประเทศไทย เรื่อง ประเทศไทย 4.0 กับนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทางสุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ วันที่ 8 – 10 มถิ ุนายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
Class
ชาติ
Date
10 มิถุนายน 2017
Location
อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สงขลา ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-