Conference

Article
การตกค้างของสารไดยูรอนในดินท่ีใช้ปลูกสับปะรด
Conference
การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 55 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
http://www.eduserv.ku.ac.th/ebook1-55/e-book1_55.pdf