Conference

The 9th Business Management Research Conference
ชาติ
18 - 19 พฤศจิกายน 2016
เชียงใหม่ ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

การศึกษาโซ่อุปทานการขนส่งซากสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศเพื่อการบังคับใช้มาตรฐาน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :แนวทางการยกระดับมาตรฐานการขนส่งซากสัตว์,20 ก.ย. 2016 - 20 ก.ย. 2016