Conference

Article
การตรึงเซลลูเลสบนตัวกลางด้วยวิธีรวมเอนไซม์แบบเชื่อมขวางเพื่อผลิตน้ำตาลรีดิวซิ่ง
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2559
Class
ชาติ
Date
26 สิงหาคม 2016
Location
ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-