Conference

Article
ความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์
Conference
งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559
Class
ชาติ
Date
9 - 12 พฤศจิกายน 2016
Location
สงขลา ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-