Conference

Article
ผลของ 1-Methylcyclopropene และอุณหภูมิต่ำต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของพลับพันธุ์ฟูยู
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกียวแห่งชาติ ครั้งที่ 15
Class
ชาติ
Date
13 - 14 กรกฎาคม 2017
Location
ขอนแก่น ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและการยืดอายุการวางจำหน่ายพลับพันธุ์ฟูยุโดยการให้แคลเซียม โบรอน ร่วมกับการใช้ GA3 และสาร 1-methylcyclopropene

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยเกษตรที่สูงเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารเคมีบางชนิดเพื่อทำลายการพักตัว และชะลอความสุกนิ่มของพลับที่ปลูกบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์,23 มิ.ย. 2017 - 23 มิ.ย. 2017