Conference

การประชุมวิชาการ Geoinfotech 2017 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชาติ
9 - 10 กุมภาพันธ์ 2017
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-

Author

Output From Project

โครงการจัดทำแผนที่เชิงเลขในพื้นที่โครงการหลวง 24 แห่ง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203312 ชื่อวิชา Photogrammetry,2 ม.ค. 2017 - 4 พ.ค. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมทางหลวง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เข้าใจแผนที่และการฉายแผนที่อย่างวิศวกร,27 เม.ย. 2018 - 27 เม.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :- แหล่งทุน :-,4 พ.ค. 2018 - 4 พ.ค. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้แผนที่รูปแปลงที่ดิน ของกรมที่ดิน การใช้ประโยชน์ :เทคนิคการดัดแก้รูปแปลงที่ดิน,2 พ.ค. 2017 - 4 พ.ค. 2018
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมที่ดิน การใช้ประโยชน์ :แนวทางการดัดแก้รูปแปลงที่ดินให้เข้ากับแผนที่ภาพถ่าย,2 พ.ค. 2017 - 4 พ.ค. 2018