Conference

Article
การจำลองสมรรถนะแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงเมื่อใช้ชีวมวลจากการทอริแฟคชั่นเป็นเชื้อเพลิง
Conference
การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 13
Class
ชาติ
Date
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2017
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

เครื่องผลิตแก็สชีวมวล โดยกระบวนการร่วมอัฟดราฟท์-ดาวน์ดราฟท์แก็สสิฟิเกชั่นแบบถังเดี่ยว นวัตกรรมใหม่

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208516 ชื่อวิชา Biomass Conversion,1 ส.ค. 2017 - 30 พ.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02208512 ชื่อวิชา Energy Engineering,9 ม.ค. 2017 - 30 เม.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาพลังงานหมุนเวียนร่วม และการใช้งาน เพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ความร้อน และความเย็น แบบร่วมกันให้เ แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 ต.ค. 2018 - 30 ก.ย. 2019