Conference

Article
การศึกษาเปรียบเทียบการอยู่รอดของ Lactobacillus acidophilus ที่ผ่านความร้อนต่ำภายหลังกระบวนการ Spray Dry ด้วย Binder ต่างชนิด
Conference
The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017)
Class
นานาชาติ
Date
15 - 17 มิถุนายน 2017
Location
บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)