Conference

Article
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเปิดรับการตลาดเชิงกิจกรรมกับการตอบสนองทางการตลาดในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวิสาหกิจชุมชนของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Class
ชาติ
Date
2 มิถุนายน 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-