Conference

Article
ผลของบีตา-ไซโคลเด็กซ์ทรินต่อการลดคอเลสเตอรอลในน้ำมันปลาทูน่ากึ่งบริสุทธิ์
Conference
รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 (สาขาประมง) (ISBN: 9786162783678)
Class
ชาติ
Date
2 กุมภาพันธ์ 2017
Location
อื่นๆ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-