Conference

Article
การออกแบบการทดลองในการใช้การฉีดละอองน้ำแบบภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องกังหันก๊าซ
Conference
The TNI Academic Conference 2017
Class
ชาติ
Date
19 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-