Conference

Article
การออกแบบเครื่องมือสำหรับกำหนดตำแหน่งที่ถุกต้องในการหยิบเม็ดพลอย
Conference
การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจาปี 2560
Class
ชาติ
Date
19 พฤษภาคม 2017
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-