Conference

Article
การวิเคราะห์เชิงนโยบายกับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบาตร
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ "การท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4" ประจำปี 2559 หัวข้อ: การท่องเที่ยววิถีไทยทำอย่างไรให้ STRONG ครั้งที่ 4
Class
ชาติ
Date
8 กรกฎาคม 2016
Location
ไทย มหาสารคาม ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-